نقشه سایت نقشه سایت


اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد

اول سال خمسى براى كسى كه شغل دارد و يا اتفاقاً منفعتى ببرد

 

امام خمینی: ١٧٦٥ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتی كه شروع به كاسبی می كنند، يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از مخارج سالشان زياد می آيد بدهند. و كسی كه شغلش كاسبی نيست، اگر موقعی كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداری را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٨۴- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می‌آید بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند ـ كه اوّل سال آنهاست ـ يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۸۲ ـ تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی و کار میکنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد میآید بدهند، و همچنین است منبری و امثال او هرچند درآمد او در مواقع خاصی از سال باشد اگر معظم مخارج سال را کفاف دهد، و کسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت یا مردم استفاده میکند، یا اتفاقاً سودی به دست میآورد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، پس برای هر منفعت می‌تواند سال جداگانه حساب کند.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1761- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي شروع به کاسبي مي کنند يک سال که بگذرد ، بايد خمس آن چه را که از خرج سالش زياد مي آيند بدهند و کسي که شغلش کاسبي نيست ، اگر اتفاقاً معامله اي بکند  و منفعتي ببرد ، بعد از آنکه يک سال از موقعي که فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را که از خرج سالش زياد آمده بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1462- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از اولين سودى كه در كاسبى مى كنند، يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد، بدهند. و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده، بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1774- تاجر و كاسب و صنعت‎گر و مانند اين‌ها از وقتي كه شروع به كاسبي مي‎كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد آيد بدهند، و كسي كه شغل او كاسبي نيست، اگر اتفاقاً منفعتي ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1774- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال كه ابتداى آن وقتى است كه منفعت مى‌برند، زياد بيايد، بايد خمس مقدار زيادى را بدهند، همچنين كسى كه شغلش كاسبى نيست و اتّفاقاً منفعتى برده، ابتداى‌ سال وى وقتى است كه منفعت برده است.