نقشه سایت نقشه سایت


جوايزبانکی كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد جوايزبانکی كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد

جوايز بانکی كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1495- جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و بانك يا صندوق نباشد حلال است و با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.