نقشه سایت نقشه سایت


خرید با عين پول خمس نداده خرید با عين پول خمس نداده

خرید با عين پول خمس نداده
 

امام خمینی: ١٧٦٠ اگر با عين پول خمس نداده جنسی را بخرد، يعنی به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول می خرم، يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد پنج يك جنسی را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را می گيرد، و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه می كند.

 

آیت الله وحید خراسانی: مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد ، يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۷۷ ـ اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1756- اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج يک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحيح است . و انسان بايد پنج يک جنسي را که خريده به حاکم شرع بدهد  و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولي را که فروشنده گرفته از بين نرفته حاکم شرع خمس همان پول را مي گيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي کند .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1457- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى بفروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم معامله صحيح است، و به جنسى كه با اين پول خريده است، خمس تعلق مى گيرد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1769- اگر با عين پول خمس‌نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد که اين جنس را به اين پول مي‎خرم؛ چنان‌چه حاكم شرع، معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است، و انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع، خمس همان پول را مي‎گيرد، و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي‎كند.
 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1769- اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد، يعنى به فروشنده‌ بگويد اين جنس را با اين پول مى‌خرم، چنانچه حاكم شرع معامله يك‌پنجم آن را اجازه دهد، معاملۀ آن مقدار صحيح است، و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته، عوض آن خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى‌نمايد؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار يك‌پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده، مى‌تواند معامله را به طور كامل به هم بزند