نقشه سایت نقشه سایت


خمس منافع بچّه خمس منافع بچّه

خمس منافع بچّه

 

امام خمینی: ١٧٩٤ اگر بچه صغير سرمايه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آنكه بالغ شد بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١۴١۴- در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می‌گیرد، اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۱۱ ـ اگر بچّه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مى گيرد ، و بر ولىّ است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۱۰ ـ اگر برای بچه صغیر منافعی بدست آید هرچند از هدایا باشد اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق میگیرد، و بر ولی صغیر واجب است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که خود خمس آن را بدهد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1790- اگر بچّة صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي بدست آيد وليّ او مي تواند پيش از بلوغ او خمس  آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال براي  او جائز نيست ودر اين صورت بر خود صغير واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1489- اگر بچه صغير سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1803- اگر بچه صغير سرمايه‎اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد، ولي او مي‎تواند پيش از بلوغ او خمس او را بدهد، و اگر بعد از تمام‌شدن سال خمس را ندهد، نمي‎تواند در آن مال تصرف نمايد، و در اين صورت بر خود صغير واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1803- اگر براى بچۀ صغير يا ديوانه منافعى به دست آيد، همچون ديگر افراد متعلّق خمس مى‌باشد و بايد ولىّ آنها خمس را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بايد خمس آن را بدهد.