آخرین خطبه آخرین خطبه

خطبه نماز جمعه بخش مرکزی یزد مورخ 98/10/20