نقشه سایت نقشه سایت


کاشت درخت بيد و چنار و مانند اينها کاشت درخت بيد و چنار و مانند اينها

کاشت درخت بيد و چنار و مانند اينها


امام خمینی: ١٧٧٢ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالی كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد بايد خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلا از شاخه های آن كه معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهايی يا با منفعتهای ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتى كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نموّ آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاى درخت كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتى كه خمس آن درخت را نداده و نموّ كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نموِّ آن خمس و خمسِ نموِّ حصّه خود را بدهد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۸۹ ـ اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه‌های آن که معمولاً هر سال میبرند، اگر از مخارج سال او زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1768- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بکارد ، سالي که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد ، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر مثلاً از شاخه هاي آن که معمولاً هر سال مي برند ، استفاده ببرد و به تنهائي يا با منفعتهاي ديگر کسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1469- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، كه براى استفاده از چوبشان پرورش مى دهند، سالى كه موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1781- اگر درخت بيد و چنار و مانند اين‌ها را بكارد، سالي كه موقع فروش آن‌ها است اگر چه آن‌ها را نفروشد، بايد خمس آن‌ها را بدهد، ولي اگر مثلاً از شاخه‎هاي آن كه معمولاً هر سال مي‎برند، استفاده‎اي ببرد، و به تنهايي يا با منفعت‎هاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1781- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادى آنها را بدهد، و همچنين اگر مثلاً از شاخه‌هاى آن كه معمولاً هر سال مى‌برند استفاده‌اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد، لازم به ذكر است كه اگر چند سال خمس را نداده باشد، مجموع زيادى درخت را در اين مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را مى‌پردازد و پرداخت چيزى بيش از آن لازم نيست.