نقشه سایت نقشه سایت


کسر آنچه از سرمایه خرج کرده از منفعت آخر سال کسر آنچه از سرمایه خرج کرده از منفعت آخر سال

کسر آنچه از سرمایه خرج کرده از منفعت آخر سال

امام خمینی: ١٧٨٣ اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آيد، می تواند مقداری را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله بهجت: مسأله ١۴٠٣- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به‌دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۰ ـ اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می‌تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.

آیت الله نوری همدانی: مسأله1779- اگر در سال اوّل منفعتي نبرد و از سرمايه خرج کند ، و پيش از تمام شدن سال منفعتي بدستش آيد ، مي توان مقداري را که از سرمايه برداشته از منافع کسر نمايد .

آیت الله سبحانی: مسأله 1479- اگر در اول سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1792- اگر در اول سال منفعتي نبرد، و از سرمايه خرج كند، و پيش از تمام‌شدن سال، منفعتي به دستش آيد، مي‎تواند مقداري كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، ولي احتياط اين است كه كسر ننمايد.

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1792- اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، نمى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، و فقط مخارج تجارت را مى‌تواند از آن كسر كند.