نقشه سایت نقشه سایت


کسر مخارج از منفعت سال بعد کسر مخارج از منفعت سال بعد

کسر مخارج از منفعت سال بعد
 

امام خمینی: ١٧٨٢ اگر در يك سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی كه در سال بعد می برد كسر نمايد.
 

آیت الله وحید خراسانی: مسأله ۱۷۹۹ ـ اگر در يك سال منفعتى نبرد ، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۹ ـ اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند، مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد میبرد، کسر نماید.
 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1778- اگر در يک سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي که در سال بعد مي برد کسر نمايد .
 

آیت الله سبحانی: مسأله 1478- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد، كسر نمايد مگر اين كه براى معيشت آن سال قرض كرده باشد و تا آن زمان قادر به پرداخت آن نباشد.
 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1791- اگر در يك سال منفعتي نبرد، نمي‎تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي‎برد كسر نمايد.
 

آیت الله شبیری زنجانی: مسأله 1791- اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى‌تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى‌برد، كسر نمايد.