کفاره شکستن عهد کفاره شکستن عهد

كفّاره شكستن عهد


امام  خمینی : مسأله ٢٦٦٩-  اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.


امام خامنه ای : رساله آموزشی نذر، عهد و قسم - مانند کسی است که یک روز از ماه رمضان را عمداً افطار کند؛ یعنی باید شصت روز روزه بگیرد یا شصت فقیر را غذا دهد.


آیت آلله سیستانی : مسأله ۲۶۸۶ ـ اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی‌درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.


آیت آلله بهجت : مسأله ٢١۴٨-  اگر به عهد خود وفا نکند باید کفاره بدهد و کفاره آن بنابر احتیاط کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان است.


آیت آلله وحید خراسانی : مسأله ۲۷۳۳ ـ اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ، يعنى يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پى در پى روزه بگيرد.


آیت آلله مکارم شیرازی : مساله 2299ـ  کسى که به عهد خود با شرایط بالا عمل نکند باید کفّاره بدهد و کفاره عهد مانند کفاره نذر است، یعنى سیر کردن شصت فقیر، یا دوماه روزه پى در پى (یعنى سى و یک روز آن را پشت سر هم به جا آورد) یا آزاد کردن یک بنده؛ و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد در میان دو چیز دیگر مخیّر است.


آیت آلله سبحانی : مسأله 2296-  اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد يعنى شصت فقير را سير كند، يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.


آیت آلله زنجانی : مسأله 2678- اگر بدون عذر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد و كفاره آن مانند كفارۀ افطار روزه ماه رمضان است؛ يعنى بايد شصت فقير را يك مدّ طعام دهد، يا دو ماه پى‌درپى روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.


آیت آلله نوری همدانی :مسأله2667- اگر به عهد خود عمل نکند ، بايد کفّاره بدهد يعني شصت فقير را سير کند يا دو ماه ، روزه بگيرد ، يا يک بنده آزاد کند .


آیت آلله صافی : مسأله 2678- اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفاره بدهد، يعني شصت فقير را سير كند، يا دو ماه روزه بگيرد، يا يك بنده آزاد كند.