کفاره شکستن قسم کفاره شکستن قسم

كفّاره شکستن قسم


امام خمینی : مسأله٢٦٧٠ -  اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دود استعمال نكند، چنانچه عمدا مخالفت كند بايد كفاره بدهد يعنى يك بنده آزاد كند يا ده فقير را سير كند يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.


امام خامنه ای : رساله آموزشی نذر، عهد و قسم - حکم تخلف از قسم و عجز از آوردن آن، مانند نذر است.


آیت آلله سیستانی : مسأله ۲۶۸۷ ـ اگر قسَم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسَم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند گناه کرده است باید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی‌درپی روزه بگیرد.


آیت آلله بهجت : مساله ٢١٢١-  اگر قسم بخورد کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثلاً قسم بخورد که روزه بگیرد یا سیگار نکشد، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند، و اگر نتواند آنها را انجام دهد، باید سه روز روزه بگیرد.


آیت آلله وحید خراسانی : مسأله ۲۷۳۴ ـ اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند ، بايد كفّاره بدهد ، يعنى يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند ، يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد.


آیت آلله مکارم شیرازی: مساله 2302ـ هرگاه عمداً با قسم خود مخالفت کند باید کفّاره دهد، ده فقیر را سیر کند، یا بر آنها لباس بپوشاند، یا یک بنده را آزاد نماید (و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوعیّت ندارد میان دو چیز دیگر مخیّر است) و اگر توانایى بر اینها نداشته باشد باید سه روز روزه بگیرد.


آیت آلله سبحانی : مسأله 2297-  اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند; بايد كفاره بدهد، يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنانرا بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد.


آیت آلله زنجانی : مسأله 2679- اگر قسم بخورد كه كارى را انجام دهد يا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه بدون عذر مخالفت كند گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد؛ يعنى يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند، بايد سه روز پى‌درپى روزه بگيرد.


آیت آلله نوری همدانی : مسأله2668- اگر قَسَم بخورد که کاري را انجام دهد يا ترک کند مثلاً  قَسَم بخورد که روزه بگيرد يا دود استعمال نکند ، چنانچه عمداً مخالفت کند ؛ بايد کفّاره بدهد ، يعني يک بنده آزاد کند ، يا دو فقير را سير کند ، يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند بايد سه روز روزه بگيرد .


آیت آلله صافی : مسأله 2679-  اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلاً قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنان‌چه عمداً مخالفت كند، بايد كفاره بدهد يعني، يك بنده آزاد كند، يا ده مسكين را اطعام كند يا ده فقير را بپوشاند، و اگر اين‌ها را نتواند، بايد سه روز روزه بگيرد، و بايد روزه پي‎درپي باشد.