احکام، اگربدهی برگردن ماباشد وصاحب آن را نشناسیم، می‌توانیم آن مبلغ را ازطرف صاحبش صدقه دهیم؟

احکام، اگربدهی برگردن ماباشد وصاحب آن را نشناسیم، می‌توانیم آن مبلغ را ازطرف صاحبش صدقه دهیم؟Loading the player...