احکام، زمینی یک سوم آن وقف شده، می توان دوسوم باقیمانده رابه فروش رساند؟

احکام، زمینی یک سوم آن وقف شده، می توان دوسوم باقیمانده رابه فروش رساند؟Loading the player...