احکام/آیا کسانی که روزه اولی هستند و توانایی گرفتن روزه ندارند می توانند روزه نگیرند؟

احکام/آیا کسانی که روزه اولی هستند و توانایی گرفتن روزه ندارند می توانند روزه نگیرند؟


احکام/آیا کسانی که روزه اولی هستند و توانایی گرفتن روزه ندارند می توانند روزه نگیرند؟

Loading the player...