آذوقه‏ اى كه در آخر سال زياد آمده باشد

آذوقه‏ اى كه در آخر سال زياد آمده باشد


آذوقه‏ اى كه در آخر سال زياد آمده باشد

 

امام خمینی: ١٧٨٠ اگر از منفعت كسب آذوقه ای كه برای مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتی كه قيمتش از وقتی كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

 

مقام معظم رهبری:استفتائات. س 119- لوازمی که با استفاده از آنها عین آن باقی می‌ماند مثل فرش و غیر آن، خمس ندارد. ولی از نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و غیر آنها، آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

 

آیت الله بهجت: مسأله ١٣٩٧- اگر از منفعت کسب، آذوقه‌ای برای مصرف سالش خریده باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

 

آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۷۹۷ ـ آذوقه اى كه براى مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۹۷ ـ آذوقه‌ای که برای مصرف سالش از منافعش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1776- اگر از منفعت کسب آذوقه اي که براي مصرف سالش خريده ، در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي که قيمتش از وقتي که خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب کند .

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1476- اگر از منفعت كسب آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1789- اگر آذوقه‎اي كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنان‌چه بخواهد قيمت آن را بدهد، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زيادتر شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.

 

آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1789- اگر آذوقه‌اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا مى‌كند قيمت آن زمان را بايد حساب كند. براى محاسبۀ خمس مى‌توان هر مال را جداگانه حساب كرد، بنابراين كسى كه براى خود سالى قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيّه كرده باشد كه هنوز بر آن سال نگذشته، مى‌تواند خمس آن را ندهد.