نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی ممتازین طلاب یزدی سال 1402

اسامی ممتازین طلاب یزدی سال 1402


باسمه تعالی

اسامی ممتازین سال 1402

تذکر:

در بخش علمی: برای طلاب مجرد معدل بالای 19 و طلاب متاهل معدل بالای 18:50 لحاظ شده است.

در بخش های پژوهش، با توچه به آثار رسیده به این همایش، گزینش صورت گرفته است.

در بخش های دیگر در کمیته داوران، برگزیدگان به شرح زیر انتخاب شده اند.

 

کدملی

نام خانوادگی

نام

پدر

تاهل

بخش

عنوان

1

4421038962

دهقانی نژاد

مجتبی

عباس

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

2

4433523275

سالک بغدادآبادی

ابوالفضل

علی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

3

4420098090

سالک بغدادآبادی

روح الله

علی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

4

4433507512

منتظری

محمدجعفر

عباس

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

5

5030050515

مهاجری

سیدمهدی

سید محسن

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

6

5030033408

فلاح زاده ابرقویی

سیدکاظم

سید محمد

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

7

4420359102

رجبی

محمدحسین

محمدحسن

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

8

4489959095

ادهمی فیروزآبادی

ابوالفضل

لطف الله

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

9

4420325887

باقری

محمدعلی

غلامرضا

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

10

0370687841

علی دوست

محمد

ابوالفضل

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

11

5039911580

زمانی خرم آبادی

محسن

علی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

12

0386475261

شاکر اشتیجه

محمدحسین

ابوالقاسم

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

13

0383741947

میرعلی بیداخوید

محسن

عباسعلی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

14

4489982798

حاجتی شورکی

سیدمحمد

سیدمصطفی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

15

0386526893

میرعلی

محمدمهدی

عباسعلی

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

16

4489259395

امامی میبدی

علیرضا

محمد حسین

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

17

4420093803

زارچی پور

روح الله

غلامرضا

متأهل

پژوهشی

پایان نامه

18

4432626984

شاهدی

سیدمحمد

سیداحمد

متأهل

پژوهشی

پژوهش سرا

19

4431863664

مزین

محمدمهدی

حسین

متأهل

پژوهشی

کتاب

20

4432490071

طالعی اردکانی

مهدی

رضا

متأهل

پژوهشی

کتاب

21

4420590610

زارع بیدکی

سعید

محمد علی

متأهل

پژوهشی

کتاب

22

4420234350

فاطمی پور

علی

محمدرضا

متأهل

پژوهشی

کتاب

23

4432843764

اسماعیلی

محمدکاظم

جلال

متأهل

پژوهشی

کتاب

24

4449951948

مهدیان

مصطفی

محمد

متأهل

پژوهشی

کتاب

25

4449911334

محیطی اردکان

حسن

محمود

متأهل

پژوهشی

کتاب

26

5439686010

کامیاب

مسلم

محمدعلی

متأهل

پژوهشی

کتاب

27

0386112568

حسینی بغدادآبادی

سیدمحمد

سید حسین

متأهل

پژوهشی

کتاب

28

4440147887

معتقدی ترک آبادی

سعید

ابوطالب

مجرد

پژوهشی

کتاب

29

4420789311

کریمی

امیرحسین

ناصر

مجرد

پژوهشی

کتاب

30

4489785811

زارعی محمودآبادی

محمد

عبدالرازق

متأهل

پژوهشی

مقاله

31

4449933001

مظفر

محمد

عباس

متأهل

پژوهشی

مقاله

32

5030029321

سعیدی ابرقویی

مصطفی

محمود

متأهل

پژوهشی

مقاله

33

4420309717

عطارمنش

مسعود

محمد رضا

متأهل

پژوهشی

مقاله

34

4433616249

حسن پور

سیدرضا

سید مصطفی

متأهل

پژوهشی

مقاله

35

0078866502

حسینی پور

سیدعباس

سید حسین

متأهل

پژوهشی

مقاله

36

0922608695

مرتضوی مهریزی

سیدکاظم

سید هاشم

متأهل

پژوهشی

مقاله

37

4432531347

نساج دره

امید

جلیل

متأهل

پژوهشی

مقاله

38

5519953351

دهقانی اشکذری

علی اکبر

غلامعباس

متأهل

پژوهشی

مقاله

39

4420958847

دهقان طزرجانی

محمد

علی

مجرد

پژوهشی

مقاله

40

4421088511

پاپوش

محمدمعین

عباسعلی

مجرد

پژوهشی

مقاله

41

4450117905

احمدی بیداخویدی

مجتبی

حسین

مجرد

پژوهشی

مقاله

42

4432825421

حسن آبادی

محمدحسین

علی اکبر

متأهل

تبلیغی

مبلغ نوجوانان

43

5529974783

رضایی پندری

محسن

محمد

متأهل

جهادی

جهادی

44

0386183252

حبیبی بدرآبادی

مهدی

علی اکبر

متأهل

علمی

تخصصی

45

5529946984

تقی حسینی

محمدرضا

عباس

متأهل

علمی

تخصصی

46

0370513606

مرتضوی

سیدحبیب

سیدضیاء

متأهل

علمی

درس خارج

47

4440041531

طالعی اردکانی

احمد

عباس

متأهل

علمی

سطح1

48

۴۴۲۰۳۸۱۰۰۰

مدرس وامقی

سیدشهاب الدین

سید احمد

متأهل

علمی

سطح1

49

4421056472

حسینی حسین آباد

سیدمهدی

سید محمود

متأهل

علمی

سطح1

50

5510056282

باقری اتابک

محمدرضا

حسین

متأهل

علمی

سطح1

51

4420930421

حسنی شورغین

امیرحسین

مرتضی

متأهل

علمی

سطح1

52

4420805005

مداحی خرم آبادی

سیدمحمد

سیدعلیرضا

متأهل

علمی

سطح1

53

۴۴۴۰۱۱۳۶۳۱

خدایی

سیدعلیمحمد

سید حبیب اله

متأهل

علمی

سطح1

54

1830261185

حیدری راد

هادی

احمدمراد

متأهل

علمی

سطح1

55

4420746841

حاجی ابراهیمی

محمدمهدی

غلامرضا

متأهل

علمی

سطح1

56

0372197841

زهراپور مهرآبادی

سیدمحمدحسین

سید اصغر

متأهل

علمی

سطح1

57

4421156477

هاشمی پور

سیدعلیمحمد

سیدمهدی

متأهل

علمی

سطح1

58

4450103912

میرزابابایی مزرعه آخوند

سیدمحمدطه

سیدمحمد

متأهل

علمی

سطح1

59

4421025895

سلمان

حمیدرضا

علیرضا

متأهل

علمی

سطح1

60

4420826991

جوکار

محمدصادق

کاظم

متأهل

علمی

سطح2

61

4420820731

پارساییان

محمدحسین

ناصر

متأهل

علمی

سطح2

62

4450057856

دهقانی تفتی

مرتضی

حمید

متأهل

علمی

سطح2

63

4420653078

جعفری خرمی

محمود

محمدرضا

متأهل

علمی

سطح2

64

4420919401

آیت اللهی

سیدشهاب الدین

سیدمحمدجواد

متأهل

علمی

سطح2

65

4450085051

حمیداوی

عباس

اصغر

متأهل

علمی

سطح2

66

4420801311

باقری نیا

احمد

مجید

متأهل

علمی

سطح2

67

0371905877

شیرازی

مهدی

امیرحسین

متأهل

علمی

سطح2

68

0371680859

وافی

محمود

مجتبی

متأهل

علمی

سطح2

69

5529954243

ملاباقری نیری

محسن

علی رضا

متأهل

علمی

سطح2

70

4450084276

دهقان تفتی

محمدمهدی

محمد رضا

متأهل

علمی

سطح2

71

4420234334

خیاطیان یزدی

مرتضی

عبدالحسین

متأهل

علمی

سطح3

72

4480096825

کوچکی میبدی

علیرضا

جلال

متأهل

علمی

سطح3

73

4420405661

منتظری سانیجی

سیدحمید

سید جلیل

متأهل

علمی

سطح3

74

4420705426

زارع شحنه

احمد

محمد رضا

متأهل

علمی

مکالمه عربی

75

4421124826

عسکری

امیرمحمد

حسین

مجرد

علمی

سطح 1

76

4421135331

جعفری فیروزآبادی

محمدحسین

علی اکبر

مجرد

علمی

سطح 1

77

۳۰۸۰۳۵۵۱۴۸

فرهادی

ابوالفضل

حامی

مجرد

علمی

سطح 1

78

۴۴۲۰۶۳۶۳۰۰

کاظمی

محمدمهدی

وحید

مجرد

علمی

سطح 1

79

4421137367

بابایی حیدرآبادی

محمدمهدی

محمدحسین

مجرد

علمی

سطح 1

80

4480168540

دهقانی فیروزآبادی

محمد

ابوالفضل

مجرد

علمی

سطح 1

81

4420953039

عبقری

سیدامیرحسین

سیدمحمدتقی

مجرد

علمی

سطح 1

82

4450104961

کیانی فر

مهدی

داوود

مجرد

علمی

سطح 1

83

4421106641

سودایی زاده

مهدی

محمود

مجرد

علمی

سطح 1

84

4421172154

صادقی

علی

محمدحسین

مجرد

علمی

سطح 1

85

4480167447

شرف الدینی شورکی

احسان

علی

مجرد

علمی

سطح1

86

4421164208

غلامی طاحونه

محمدصادق

قاسم

مجرد

علمی

سطح1

87

4421129135

شاطری نسب یزدی

محمدصالح

محمد رضا

مجرد

علمی

سطح1

88

4421121894

رحیمیان خرانق

رضا

حمید

مجرد

علمی

سطح1

89

4450108671

دهقانی تفتی

حسین

محمد حسین

مجرد

علمی

سطح1

90

4480147764

کارگر شورکی

مهدی

محمد حسن

مجرد

علمی

سطح2

91

4450101057

حیدری مزرعه آخوند

مصطفی

علیرضا

متأهل

قرآنی

سطح 2

92

4421497924

زارع بیدکی

محمدامین

علی

مجرد

قرآنی

حفظ کل

93

4420933755

قائمی

محمدمهدی

مجتبی

مجرد

قرآنی

حفظ کل

94

4421186236

حیدری ترک آباد

علی

مجتبی

مجرد

قرآنی

حفظ کل

95

4420022582

موسوی پور فخرآبادی

سیدمحمد

سید علیرضا

متأهل

ورزشی

ژیمناستیک

96

5510039930

مروستی زاده

محمد

جواد

متأهل

هنری

شعر و سرود