افتتاحیه موسسه خطابه امیر بیان

افتتاحیه موسسه خطابه امیر بیان