نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیا لازم است از هرگونه تماس بدنی با افراد مشکوک به کرونا (اعم از دست دادن، روبوسی کردن) اجتناب شود؟

آیا لازم است از هرگونه تماس بدنی با افراد مشکوک به کرونا (اعم از دست دادن، روبوسی کردن) اجتناب شود؟


سوال:‌ آیا لازم است از هرگونه تماس بدنی  با افراد مشکوک به کرونا (اعم از دست دادن، روبوسی کردن) اجتناب شود؟

پاسخ: کسی که به واسطه تماس بدنی با دیگران می ترسد که متحمّل ضرر زیادی شود؛ لازم است اجتناب کند.