آخربن اخبار آخربن اخبار

آینه ذکر//بخش احکام عملی//970829

نحو سجده آیه سجده دار در نماز واجب و مستحب

آموزش عملی توسط آیت الله مدرسی زمانی که آیه سجده دار می شنویم در نماز واجب و مستحب چگونه باید سجد آیه را انجام بدهید.

Loading the player...