بازدید آیت‌الله‌ مدرسی از سومین‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ تخصصی حوزه‌ های‌ علمیه‌ خواهران

بازدید آیت‌الله‌ مدرسی از سومین‌ نمایشگاه‌ کتاب‌ تخصصی حوزه‌ های‌ علمیه‌ خواهران