بازدید آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور از مدینه العلم کاظمیه

بازدید آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور از مدینه العلم کاظمیه