بازدید آیت الله دری نجف آبادی از مدرسه مصلی

بازدید آیت الله دری نجف آبادی از مدرسه مصلی