بازدید آیت الله دری نجف آبادی از پروژه در حال ساخت مدینه العلم کاظمیه

بازدید آیت الله دری نجف آبادی از پروژه در حال ساخت مدینه العلم کاظمیه