بازدید آیت الله عالمی از پروژه مدینة العلم کاظمیه

بازدید آیت الله عالمی از پروژه مدینة العلم کاظمیه