بازدید آیت الله وافی از قرارگاه اهل الذکر

بازدید آیت الله وافی از قرارگاه اهل الذکر