بررسی مشکلات مردم بخش‌مرکزی باحضور مهندس موسوی نماینده محترم مجلس

بررسی مشکلات مردم بخش‌مرکزی باحضور مهندس موسوی نماینده محترم مجلس