تعهدات

تعهدات


  در مدت سکونت در واحد مسکونی باید اشتغال به تحصیل به صورت رسمی و زیرپوشش حوزه علمیه یزد داشته و تمامی شروط ومقررات حوزه رابه همراه زی طلبگی رعایت نمایم.

"ضمنا در زمان تحویل حداقل سه سال در حوزه علمیه یزد مشغول به تحصیل باشد."

بنابراین: مرخصی تحصیلی، ترک تحصیل و هرآنچه موجب بروز سنوات در سامانه آموزشی گردد موجب عدم حق سکونت می گردد.

2: حق واگزاری منزل مسکونی به غیر را به هیچ عنوان نداشته و در صورت انصراف ویا از دست دادن یکی از شرایط، شرعا وقانونا متعهد به تحویل واحد مسکونی می باشم.

3: در نگهداری منزل مسکونی کمال دقت را نموده و هیچگونه افراط وتفریطی در این زمینه نداشته باشم.

 4: اگر خسارتی ناشی از افراط  وتفریط عارض بر منزل و توابع آن شد، متعهد به پرداخت تمام خسارت می باشم.

 5: وجوه مصرفی مربوط به آب و برق وگاز و تلفن را بق مصوبه بطور کامل پرداخت می نمایم.

 6: حق هیچگونه تصرف مثل تغییر بناء و نقل وانتقالات ملزومات منصوبه را ندارم.

 7: از آنجا که این منزل مسکونی را به همراه کولر و آبگرمکن و دیگرملزومات، سالم تحویل گرفتم؛ دز زمان تحویل دادن تمامی آن ها را سالم به همراه تسویه آب و برق و گاز و تلفن، تحویل خواهم داد.

 8: خواندن پنج جزء قرآن در طول ماه در این منازل الزامی است.

 9: چنانچه یکی از شرایط فوق را تخلف نمایم؛ واگذار کننده"موسس مدینه العلم کاظمیه" وکالت تام داشته که خود یا نماینده ایشان در اسرع وقت ممکن و بدون هیچگونه مانعی و نیاز به اجاره ای، شخصا اقدام به تخلیه کامل منزل نماید.

 10: چنانچه در موعد مقرر تخلیه ننمایم، هر روز موظف به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان می باشم.

  *بدیهی است غیراز موارد فوق الذکر، بروز هرگونه مواردی که خلاف زندگی شخصی واجتماعی طلبه بوده و مغایرت با شئونات حوزه های علمیه باشد موجب سلب حق سکونت بوده و متقاضی موظف به تخلیه واحد وپرداخت اجاره آزاد تا زمان تحویل می باشد و هرگونه عذری جهت تخلیه واحد از جمله بارداربودن خانواده، زایمان، بیماری و... پذیرفته نخواهد شد.

  توضیح: تشخیص نهایی واگذاری براساس برخی از شاخصه ها"از جمله: پیشرفت تحصیلی، اخلاق، معمم بودن، تعداد فرزندان و..." و با نظر متولی بوده و نوبت واگذاری و تقدم تاریخی، ملاک واگذاری نیست.