حدیث از امام صادق سلام الله عليه

حدیث از امام صادق سلام الله عليه


امام صادق سلام الله عليه :
بعد از صلح با دشمنت ، از او سخت برحذر باش ؛ زيرا گاه دشمن ، خود را به تو نزديك مى كند ، تا غافلگيرت سازد ؛ پس دورانديش و محتاط باش و خوش بينى به دشمن را متهم كن
ميزان الحكمه: ج6 ص 574