حضور آیت الله مدرسی درصبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی یزد

حضور آیت الله مدرسی درصبحگاه مشترک نیروهای انتظامی و نظامی یزد