حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود

حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود


حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود

 


آیت الله سبحانی: مسأله 1494- حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، اما اگر اضافه بماند خمس دارد.