دشمن درصدد سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی است//96/11/06

دشمن درصدد سلب اعتماد مردم از نظام اسلامی است//96/11/06