دیدار با جمعی از اعضای بسیج هنرمندان استان یزد

دیدار با جمعی از اعضای بسیج هنرمندان استان یزد