دیدار با جمعی از سپاهیان شهرستان میبد

دیدار با جمعی از سپاهیان شهرستان میبد