دیدار بسیجیان ناحیه مقاوت روح الله یزد

دیدار بسیجیان ناحیه مقاوت روح الله یزد