دیدار سردار جمیری با آیت الله مدرسی

دیدار سردار جمیری با آیت الله مدرسی