دیدار سرمربیان حلقه های شجره طیبه صالحین با آیت الله مدرسی

دیدار سرمربیان حلقه های شجره طیبه صالحین با آیت الله مدرسی