دیدار طلاب شرکت کننده در طرح تابستانی بیعت با پیامبر(ص) با آیت اللّه مدرسی

دیدار طلاب شرکت کننده در طرح تابستانی بیعت با پیامبر(ص) با آیت اللّه مدرسی