دیدار فرماندهان و دست اندر کاران ناحیه بسیج روح ا... یزد

دیدار فرماندهان و دست اندر کاران ناحیه بسیج روح ا... یزد