دیدار مسئولین حومه شرقی یزد

دیدار مسئولین حومه شرقی یزد