دیدار نوروزی فرماندهان سپاه الغدیر استان یزد با آیت الله مدرسی

دیدار نوروزی فرماندهان سپاه الغدیر استان یزد با آیت الله مدرسی