دیدار نوروزی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد

دیدار نوروزی کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد