سخنرانی شام وفات حضرت فاطمه معصومه(س)//امام زاده سید جعفر محمد (ع)

سخنرانی شام وفات حضرت فاطمه معصومه(س)//امام زاده سید جعفر محمد (ع)