قوانین و مقررات درگاه پرداخت اینترنتی

قوانین و مقررات درگاه پرداخت اینترنتی


وجوهات شرعی شامل موارد زیر می باشد:
• خمس
• زکات
• فطریه
• صدقه
• مظالم
• کفارات
• نماز و روزه
• تبرعات و امور خیریه
• ختم قرآن
• قربانی

• در صورتیکه مورد پرداختی خارج از موارد مذکور باشد می بایست هماهنگی لازم با دفتر وجوهات انجام گیرد.
• نماز و روزه قضا به ترتیب بصورت یکسال و یک ماه انجام شده و غیر قابل تبدیل به واحدهای کوچکتر است.
• قربانی جهت دفع بلا و گرفتاری و حوادث و تقرب الهی و عقیقه به جهت سلامتی فرزند است.

• در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل با شماره تلفن 03536222930_03536224731 تماس حاصل فرمایید.
مسئوليت شرعی اشتباه در محاسبه مبالغ بر عهده پرداخت کننده است.


جدول مبالغ وجوهات بصورت زیر است:

 

#

مورد

مبلغ (ریال)

۱

یک سال نماز قضا

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

یک ماه روزه قضا

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

کفاره یک روز قضای روزه عمد

(اطعام ۶۰ فقیر)

۳/۰۰۰/۰۰۰

۴

کفاره یک روز قضای روزه عذر

۵۰۰/۰۰۰

۵

حداقل فطریه برای هر نفر

۲۰۰/۰۰۰

۶

کفاره عهد برای هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر)

۳/۰۰۰/۰۰۰

۷

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر)

۵۰۰/۰۰۰

۸

یک دوره ختم قرآن

۵/۰۰۰/۰۰۰

۹

هر مورد قربانی


حدوداً  ۳۰/۰۰۰/۰۰۰