مصالحه كردن با حاكم شرع و به ذمه گرفتن آن

مصالحه كردن با حاكم شرع و به ذمه گرفتن آن


مصالحه كردن با حاكم شرع و به ذمه گرفتن آن


امام خمینی: ١٧٩٢ كسی كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصلاحه كند، می تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعی كه از آن به دست می آيد مال خود اوست.


آیت الله بهجت: مسأله ١۴١٢- کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به‌دست می‌آید مال خود او است.


آیت الله وحیدخراسانی:مسأله ۱۸۰۹ ـ كسى كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مى تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن به دست مى آيد مال خود اوست.


آیت الله سیستانی: مسأله ۱۸۰۸ ـ کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و خمس را به ذمّه بگیرد، می‌تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی که از آن بدست میآید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی که مسامحه نباشد.


آیت الله نوری همدانی: مسأله1788- کسي که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد و بعد از مصالحه منافعي که از آن بدست مي آيد مال خود او است.

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1487- بهتر است كسى كه خمس بدهكار است، با حاكم شرع مصالحه كند. سپس در تمام مال تصرف نمايد.


آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1801- كسي كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع، خمس را به ذمه بگيرد كه بعد ادا نمايد، مي‎تواند در تمام مال تصرف نمايد، و منافعي كه از آن به دست مي‎آيد مال خود او است.


آیت الله شبیری زنجانی:مسأله 1801- كسى كه در مال وى خمس مى‌باشد اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد، و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى‌آيد مال خود اوست؛ البتّه حاكم شرع نمى‌تواند خمس را به گونه‌اى كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.