ملاقات مرحوم آیت الله حاج سید محمد مدرسی با حضرت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو

ملاقات مرحوم آیت الله حاج سید محمد مدرسی با حضرت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو