موارد تعلّق خمس

موارد تعلّق خمس


موارد تعلّق خمس

 

 امام خامنه ای:رساله آموزشی.خمس- خمس در هفت چیز واجب است:

اول: درآمد (منافع کسب و کار).دو: معدن.سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.پنجم: جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می‌آید.ششم: غنایم جنگی.هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمانان می‌خرد.

 

آیت الله سیستانی: مسأله ۱۷۶۸ ـ در هفت چیز خمس واجب می‌شود:
اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی ـ یعنی فرو رفتن در دریا ـ به دست میآید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنا بر مشهور زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد.و احکام اینها مفصل گفته خواهد شد.

 

آیت الله نوری همدانی: مسأله1747 - در هفت چيز خمس واجب مي شود :
اوّل : منفعت کسب. دوّم : معدن. سوّم : گنج. چهارم : مال حلال مخلوط به حرام. پنجم : جواهري که به واسطة غواّصي يعني فرو رفتن در دريا بدست مي آيد. ششم : غنيمت جنگ. هفتم : زميني که کافرِ ذِمّي از مسلمان بخرد . و احکام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.

 

آیت الله سبحانی: مسأله 1448- در هفت چيز خمس واجب مى شود:
اول: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد و احكام اينها مفصّلاً گفته خواهد شد.

 

آیت الله صافی گلپایگانی: مسأله 1760- در هفت چيز خمس واجب مي‎شود:
اول :منفعت كسب.دوم: معدن.سوم: گنج.چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.پنجم: جواهري كه به واسطه غـواصي، يعني فرورفتن در دريا به دست مي‎آيد.ششم: غنيمت جنگ.هفتم: زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد، و احكام هر كدام از موارد فوق مفصلاً گفته خواهد شد.

 

آیت الله شبیری زنجانی: مسأله 1760- در هفت چيز خمس واجب است:
اوّل: منفعت كسب و فايده‌هاى ديگر. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد. ششم: غنيمت جنگى. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
و احكام اينها و تفاوتهاى آنها در كيفيّت وجوب خمس و مصرف آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

 

آیت الله وحید خراسانی: مسأله ۱۷۶۸ ـ در هفت چيز خمس واجب مى شود:
اوّل: منفعت كسب، دوم: معدن، سوم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى ـ يعنى فرو رفتن در دريا ـ به دست مى آيد، ششم: غنيمت جنگ، هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مى شود.