هفتمین کنفرانس بین المللی اندیشکده های جهان اسلامی (مجمع جهانی اسلام)