همایش ائمه جماعات،هیات امنای مساجد و فرماندهان مقاومت بسیج ناحیه ثاراللّه

همایش ائمه جماعات،هیات امنای مساجد و فرماندهان مقاومت بسیج ناحیه ثاراللّه