پرسمان احکام//تکلیف کسی به علت بیماری نمی تواند حج انجام دهد چیست؟

پرسمان احکام//تکلیف کسی به علت بیماری نمی تواند حج انجام دهد چیست؟ 

 

Loading the player...