پرسمان احکام//تکلیف کسی که چند سال بدون تقلید مسائلش را انجام داده چیست؟

پرسمان احکام//تکلیف کسی که چند سال بدون تقلید مسائلش را انجام داده چیست؟ 

 

Loading the player...