پرسمان احکام//فرش نجس را چگونه می توان با آب قلیل تطهیر کرد؟

پرسمان احکام//فرش نجس را چگونه می توان با آب قلیل تطهیر کرد؟ 

 

Loading the player...